Bakmaz, Zübeyir- Vergi İncelemesinde Reform İhtiyacı

The Need for Reform in Tax Inspection

ÖZ

Beyan esasının geçerli olduğu vergi sistemlerinin başarısı ile etkin bir vergi denetimi arasında yakın ve doğrudan bir ilişki bulunduğu şüphesizdir. Türk vergi sisteminde cari olan beyan esası, etkin ve yaygın bir vergi denetimini zorunlu kılmaktadır. Vergi denetim yöntemlerinin en geniş kapsamlısı ve en etkilisi ise “vergi incelemesi” faaliyetidir. Vergi incelemesi ile ödenmesi gereken vergilerin doğruluğu araştırılmakta, tespit edilmekte ve sağlanmaktadır. Vergi incelemesi bu yönü ile “ekonomik yaklaşım ilkesinin” uygulanmasına hizmet eden bir müessese olarak karşımıza çıkmaktadır.

Vergi incelemesi, yaptırım etkisi bulunan idari işlemlerin hazırlayıcısı niteliğindedir. Bir başka anlatımla, idare, Anayasa’nın koruma altına aldığı temel hak ve özgürlüklere vergi incelemesi aracılığıyla müdahalelerde bulunmaktadır. Vergi incelemesi uygulamasının bu yönünü (idari işlem yönünü) göz önünde bulunduran kanun koyucu, vergi incelemesi faaliyetini idare açısından bağlı yetki ve mükellef açısından da hak niteliğindeki kurallarla düzenlemektedir.

Çağdaş vergi uygulamalarında mükellef hakları, vergi idarelerinin önem verdiği konuların başında gelmektedir. Vergi incelemesi mükellefler açısından bir vergi ödevidir. Bu nedenle, vergi incelemesinin yapılış usulünün daha açık ve daha kapsamlı normlarla belirgin hale getirilmesi önemini kaybetmeyen bir konudur. Vergi incelemesini düzenleyen kuralların hukuki açıklık, belirlilik ve öngörülebilirlik seviyesi ne kadar yüksek olursa, mükelleflerin başta mülkiyet hakkı olmak üzere pek çok anayasal hakkının keyfiliğe karşı korunma seviyesi de o derece artmış olacaktır. Bu itibarla, vergi incelemesinin yapılış usulünün hukuki çerçevesinin, yani onun hukuksal dayanak ve sınırlarının bir reform derinliğinde ele alınarak yeniden düzenlenmesi önem ve özellik arz etmektedir.

Bu çalışmanın amacı, vergi incelemesinin yapılış usulünde hukuk değerleriyle bağdaşmayan kural, uygulama ve boşluklara temas etmektir. Bu çalışmanın sonunda hedeflenen, vergi incelemesinin yapılış usulünde acil reform ihtiyacı duyulan hususlarda öneri ve değerlendirmelerde bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler:

The Need for Reform in Tax Inspection

ABSRACT

There is no doubt that there is a close and direct relationship between the success of tax systems where the declaration principle is valid and an effective tax audit. The declaration principle current in the Turkish tax system necessitates an effective and widespread tax audit. The most comprehensive and most effective tax audit method is the “tax inspection” activity. With the help of the tax inspection, the accuracy of the taxes that must be paid is being investigating, determining and providing them. In this respect, tax inspection appears as an institution that serves the implementation of the “economic approach principle”.

Tax inspection is a preparation for administrative acts that have sanction effects. In other words, the administration intervenes in the fundamental rights and freedoms protected by the constitution through tax inspection. Considering this aspect of the tax inspection practice (administrative act aspect), the legislator regulates the tax inspection activity with rules that are binding authority for the administration and rights for the taxpayer.

In contemporary tax practices, taxpayer rights are one of the main issues that tax administrations attach importance to. Tax inspection is a tax obligation for taxpayers. For this reason, clarifying the tax inspection procedure with clearer and more comprehensive norms is an issue that does not lose its importance. The higher the level of legal clarity, specificity and predictability of the rules regulating tax inspection, the higher the level of protection of many constitutional rights of taxpayers, especially the right to property, against arbitrariness. In this respect, it is important and special to rearrange the legal framework of the tax inspection procedure, that is, its legal basis and boundaries, by considering it in a depth of reform.

The aim of this study is to touch upon the rules, practices and gaps in the tax inspection procedure that are incompatible with legal values. The aim at the end of this study is to make suggestions and evaluations on issues that require urgent reform in the tax inspection procedure.

Key Words:


Zübeyir BAKMAZ

Doç. Dr. Öğretim Üyesi

Assoc. Prof. Dr., University Member,

TR

EN